Tingsted MC

Klubbens vedtægter

                                    Vedtægter for Tingsted MC

  § 1. Foreningens navn er Tingsted Motorcykel Klub, forkortet TMC. Foreningens hjemsted er Stationsvej 59 Tingsted, 4800 Nykøbing F., hvortil alt korrespondance, bortset fra pengetransaktioner sendes. Al korrespondance vedrørende penge sendes til kassereren, eller til et aftalt pengeinstitut. Adgang til foreningens konti er begrænset til at omfatte kassereren og formanden.

 § 2. Foreningens formål at give medlemmerne lejlighed til, under hyggelige og kammeratlige former, at dyrke den fælles interesse, motorcykler, og at stifte bekendtskab med andre motorcyklister.

 § 3. Enhver person med motorcykel og enhver person med tilknytning til foreningen kan blive optaget som medlem, hvis denne respekterer og overholder de trufne regler. Henvendelse herom sker til  bestyrelsen, som træffer afgørelsen om medlemskab. Denne afgørelse træffes ved flertal.

Såfremt tidligere medlemmer ønsker genindmeldelse, træffer bestyrelsen beslutning om hvorledes dette evt. kan ske. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem, indtil der kan afholdes generalforsamling.

Som medlem af klubben accepterer man at navn, tlf, adresse og email er synlig på medlemslisten.
Medlemslisten sendes kun rundt til medlemmerne på mail, og lægges ikke på hjemmesiden. Hvis det
ikke ønskes skal det skriftlig meddeles formanden på email.

 § 4. Ordinær generalforsamling er foreningens øverste myndighed og afholdes 2 weekend i marts. Indkaldelse og dagsorden udsendes senest 4 uger før.  Dagsordnen indeholder mindst følgende punkter.                                                         

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Kassereren fremlægger regnskab

5. Behandling af indkommende forslag

6. Kontingentfastsættelse for den kommende periode

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af Bilagskontrollant og Bilagskontrollantsuppleant


9. Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                             
Vedr. pkt.  4 foreningens regnskab følger kalenderåret

Vedr. pkt. 5 skal disse være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor et flertal af de stemmeberettigede er til stede. Kun medlemmer har stemmeret til vedtægtsændringer.

§ 5. TMC ledes af en bestyrelse bestående af:

1 formand, som vælges i ulige år.
1 kasserer, som vælges i lige år.
Samt 3 medlemmer og en suppleant som vælges hvert år.

Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted.

6. Alle medlemmer kan blive valgt ind i bestyrelsen.

 § 7. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid, af bestyrelsen, forlanges afholdt.

Hvis en tredjedel af de stemmeberettiget medlemmer er utilfredse med bestyrelsens ledelse, kan de gennem formanden forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Anmodning herom skal være skriftlig.

 § 8. Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordnen. Evt. penge og værdier gives til et godt formål. Hvilket, besluttes på den ekstraordinære generalforsamling. 

Vedtægterne er vedtaget 5 august.. 1983.

Vedtægterne er ændret 30 marts 1984, 27 oktober 1985, 19 maj 1986, 17 marts 1989, 9 november 1991, 3 april 1993, 25 oktober 1997, 7 november 1998, 6 november 1999, 4 november 2000, 27 oktober 2001, 26 oktober 2002. 2 oktober 2004. 13 marts 2010. 20 marts 2011, 12 marts 2022 og 11 marts 2023.